Skills4Life CityGame

Hier vind je alle documenten voor het gebruik en spelen van de Skills4Life Citygame

Achtergrondinformatie

Samenwerking

  • Skills&Control – Skills4Life
  • Kinderfysiotherapie & Kinderergotherapie  Zeeland
  • SSG Nehalennia
  • Basisschool: Magistraal
  • Basisschool: Het Element
  • Basisschool: De Stroming

Deze samenwerking moet leiden tot een gezamenlijke stimulering van het beweeggedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd door te investeren in buitenspelen. Namelijk bijna de helft van de Nederlandse kinderen voldoen niet aan de 60-minuten beweegrichtlijn (Lucassen et al., 2020). Zo is in 2019 een onderzoek naar buitenspelen verschenen namens Jantje Beton waaruit blijkt dat 15% van de kinderen nooit buiten speelt. Daarnaast geeft de helft van de kinderen de voorkeur aan digitale speelmogelijkheden boven buitenspelen (Ensberg-Kleijkers, 2020). Om buitenspelen te stimuleren en om kinderen houvast te geven, zetten we Loquiz City Games in. Er wordt dus gebruik gemaakt van de app Loquiz dat te bedienen is via een device. In plaats van beeldschermen te zien als belemmering, zien we het als kans om kinderen te activeren om in beweging te komen. De app biedt de mogelijkheid om beweegvormen te koppelen aan hotspots in de wijken door middel van GPS. Gamification en E-learning zijn middelen om de games doorlopend uitdagend en boeiend te houden. Om deze games zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de doelgroep en om ervoor te zorgen dat de games didactisch en agogisch gezien goed in elkaar zitten, is de expertise van de partners een meerwaarde.

Olivier van der Hilst brengt als MSc kinderfysiotherapeut inhoudelijke kennis over hoe de motorische ontwikkeling van kinderen verloopt. Dit geeft input aan ‘wat‘ de kinderen moeten doen om motorisch te ontwikkelen. Tevens is hij afgestudeerd op het onderwerp ‘impliciet leren’, dit gaat over op welke manier je beweegopdrachten het beste kan geven om het grootste resultaat te bereiken. Dit geeft input aan ‘hoe‘ de opdrachten geformuleerd worden. Daarnaast ziet hij als kinderfysiotherapeut met name kinderen die niet altijd de normale ontwikkelingslijn volgen en zal dus meedenken over de inclusiviteit van de pilot. Tot slot kan zijn (para)medische netwerk benut worden, om de behaalde resultaten te verspreiden binnen Walcheren en in Nederland. Bijvoorbeeld als docent op de opleiding kinderfysiotherapie AVANS+. 

SSG Nehalennia sluit aan als partner door de leerlingen van leerjaar drie mee te laten denken in de ontwikkeling van spellen die aansluiten bij de belevingswereld van de basisschoolleerlingen. Daarnaast zijn deze leerlingen enthousiast om mee te draaien in de uitvoering. Concreet kunnen de leerlingen de games samen met de basisschoolleerlingen uitvoeren met behulp van een device. De samenwerking tussen SSG Nehalennia en het basisonderwijs, om beweeggedrag van basisschoolleerlingen te stimuleren, kan jaarlijks terugkeren.

 

De input van leerkrachten en leerlingen van de drie basisscholen wordt gevraagd om te verwerken in de games. Op die manier willen we aansluiten bij de behoefte van de leerlingen. Zodra de ontwerpfase klaar is zal in de uitvoeringsfase op de drie scholen een pilot plaatsvinden. De leerlingen hebben de mogelijkheid om de games te spelen tijdens schooltijd, waarna geëvalueerd wordt wat het effect is op de kinderen en op het buiten-speelgedrag. De drie scholen zijn geselecteerd gezien het aantal kwetsbare kinderen en het aantal kinderen uit een gezin met een laag sociaaleconomische status. Het bieden van beweegmogelijkheden en beweegplezier is voor deze kinderen extra van belang. Daarnaast is de behoefte bij deze scholen om de leerlingen door middel van andere leerstijlen te activeren en ontwikkelen.

 

Om ervoor te zorgen dat sportkennismaking plaatsvindt, worden kinderen gestimuleerd om zich aan te sluiten bij een sportvereniging en om verbindingen te leggen, zullen sportverenigingen benaderd worden om beweegvormen toe te voegen aan de games. Zo zullen de games dus ook aangevuld worden met sport specifieke vormen. Op dit moment hebben we nog geen concrete afspraken met verenigingen, waardoor dit nog niet toegevoegd is bij de betrokken organisaties. Mocht u aanbevelingen hebben over welke vereniging(en) goed zijn om te betrekken voor de gemeente Middelburg, dan horen we dat uiteraard graag.

 

De data dat zichtbaar wordt bij gebruik van de app en het spelen van de games, kan aantonen of de gemiddeld 150 leerlingen buiten zijn gaan spelen in de pilotperiode en welke games met name veel/weinig/goed/minder goed uitgevoerd werden. Dit kan ondersteuning bieden bij het trekken van een conclusie over of het betreffende middel wel of niet bijdraagt aan het buitenspeelgedrag van kinderen van groep 7 en groep 8.